14/04

Dlaczego właśnie teraz warto wnieść pozew przeciwko bankowi?

Nie ma wątpliwości, że panująca epidemia i związane z nią zamrożenie gospodarki negatywnie odbije się na budżecie domowym tysięcy Polaków. W szczególnej sytuacji są osoby posiadające tzw. „kredyt frankowy”. Liczba wszystkich kredytów posiadanych przez frankowiczów w Polsce wynosi  1,66 mln, co stanowi 6 proc. spośród 27,69 mln kredytów obsługiwanych przez...

31/10

Ważny wyrok Sądu Najwyższego. Uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy przechodzą na obdarowanego.

Uchwałą  z dnia 19 października 2016 r. (sygn. akt: III CZP 5/16) Sąd Najwyższy rozstrzygnął kilkuletni spór w przedmiocie charakteru prawnego rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Istotną toczonej w sferze doktrynalnej dyskusji był problem zbywalności uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Źródłem problemu stanowiła sprawa ojca i syna,...

02/10

500+ przysługuje również dzieciom z rodzinnych domów dziecka

Ponieważ z niewiadomych przyczyn w mediach pojawiły się informacje sugerujące, że dzieciom przebywającym w systemie pieczy zastępczej (tj. w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjne) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej wyjaśnienie w tej sprawie. „Ministerstwo Rodziny,...

29/09

Zwrot towaru zakupionego przez Internet, a odebranego w siedzibie sprzedawcy

Uprawnienie do zwrotu towaru kupionego poza lokalem przedsiębiorstwa dotyczy również towarów, których odbiór nastąpił w siedzibie przedsiębiorcy. Konsument ma 14 dnia na odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży. Co ważne, dla przyznania tego prawa nie jest wymagane aby cała transakcja odbyła się poza lokalem przedsiębiorcy. Najważniejszym elementem zawartej umowy jest złożenie...

21/09

Krytyka pracodawcy może stanowić podstawę wypowiedzenia

Pozostając w stosunku pracy warto mieć świadomość, że przynależne nam konstytucyjne prawo wolności słowa, na gruncie przepisów Kodeksu pracy napotyka na istotne ograniczenia. Zgodnie z art. 100 § 2 pkt. 4) k.p. pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,...

08/09

Wirtualna egzekucja stała się faktem

Od 8 września 2016 r. będą możliwe e- egzekucje oraz zajęcie rachunków bankowych przez internet. Obecnie komornik zamiast wysyłać do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji może dokonać tego sam. Co więcej wchodzą w życie zmiany, dotyczące e – licytacji ruchomości. Sprzedaż w drodze licytacji...