14/04

Dlaczego właśnie teraz warto wnieść pozew przeciwko bankowi?

Nie ma wątpliwości, że panująca epidemia i związane z nią zamrożenie gospodarki negatywnie odbije się na budżecie domowym tysięcy Polaków. W szczególnej sytuacji są osoby posiadające tzw. „kredyt frankowy”. Liczba wszystkich kredytów posiadanych przez frankowiczów w Polsce wynosi  1,66 mln, co stanowi 6 proc. spośród 27,69 mln kredytów obsługiwanych przez...

17/06

500+ tylko na jedno z bliźniąt

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie przysługuje matce, ojcu bądź opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego przysługującego na pierwsze dziecko zależy od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. 500 zł wypłacane jest rodzinom gdy ich...

17/06

Zrzeczenie się prawa do zachowku możliwe za życia spadkodawcy

W marcu Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której udzielił odpowiedzi na pytanie „Czy w świetle zakazu sformułowanego w art 1047 k.c. dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 k.c.?" Zdaniem Sądu Najwyższego...

31/10

Ważny wyrok Sądu Najwyższego. Uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy przechodzą na obdarowanego.

Uchwałą  z dnia 19 października 2016 r. (sygn. akt: III CZP 5/16) Sąd Najwyższy rozstrzygnął kilkuletni spór w przedmiocie charakteru prawnego rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Istotną toczonej w sferze doktrynalnej dyskusji był problem zbywalności uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Źródłem problemu stanowiła sprawa ojca i syna,...