Masz prawo żądać podpisania umowy o pracę jeszcze przed jej rozpoczęciem

Zgodnie z ustawą z  dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy,  od 1 września pracodawca, chcąc zatrudnić pracownika będzie musiał zawrzeć z nim pisemną umowę o pracę lub potwierdzić mu na piśmie podstawowe ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem do pracy.

W myśl dotychczasowych przepisów umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, jednakże jeżeli tak się nie stało, pracodawca musiał, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, potwierdzić pisemnie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków. W praktyce prowadziło to do nadużyć, ponieważ przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy i ich odwlekanie, natomiast w przypadku kontroli pozwoliło na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, a ustawowy termin jeszcze nie minął.

Według Państwowej Inspekcji Pracy praktyka taka służyła do nielegalnego zatrudniania, a nowa zmiana zdecydowanie poprawi sytuację osób rozpoczynających pracę.

Podejmujący pracę pracownicy, w chwili rozpoczęcia świadczenia pracy będą musieli mieć już podpisaną umowę lub potwierdzone na piśmie jej warunki.

Zmianie uległ również przepis wykroczeniowy. Obecnie za niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy pracodawcy będzie groziła kara grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Ustawa ma na celu ograniczenie skali zjawiska zatrudniania pracowników bez uprzedniego zawarcia z nimi umowy o pracę na piśmie lub bez uprzedniego potwierdzenia im na piśmie podstawowych warunków zatrudnienia i tym samym zwiększenie ochrony praw pracowników oraz zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu. Zmiana ma ułatwić pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.