Zmiany w programie 500+

W dniu 26 lipca 2016 r. została podpisana ustawa z dnia 10 czerwca o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym celem jest regulacja zagadnień związanych z świadczeniem wychowawczym oraz dodatkiem w wysokości świadczenia wychowawczego. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (znane 500 +) , przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. W tej ustawie nie uregulowano jednoznacznie relacji pomiędzy świadczeniem wychowawczym a obowiązkiem alimentacyjnym, co mogło wpływać przy ustalaniu alimentów, czy ich wysokości.
Obecnie ustawa po nowelizacji wyraźnie wskazuję, że świadczenia przeznaczone dla dzieci nie mogą wpływać na wysokość alimentów. Należy zaznaczyć, iż do tych świadczeń zaliczają się:
– świadczenia wychowawcze,
– świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego,
– świadczenia rodzinne,
– świadczenia i inne środki pieniężne przysługujące dla dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.
Kolejną ważną regulacją, którą doprecyzowuje nowelizacja stanowi, iż świadczenia z ,,500 plus’’ nie podlegają egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Dotychczasowe regulacje miały na celu wyłączenie świadczenia spod egzekucji, ale mogły okazać się nieskuteczne w przypadku zajęcia rachunku bankowego. Komornik nie posiada wiedzy o zgromadzonych środkach (w szczególności o ich pochodzeniu) na zajętym przez niego rachunku bankowych.