Zmiany w udzielaniu kredytów hipotecznych

Banki będą mogły ustanawiać hipotekę na nieruchomości rolnej w wysokości przekraczającej wartość działki

Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o księgach wieczystych i hipotece. Na podstawie uchwalonej przez Sejm 6 lipca br. ustawy, podpisanej przez prezydenta 30 lipca usuwa się przepis, w myśl którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie mogła przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości.

Przepis ten skutkował m.in. tym, że banki powstrzymywały się od udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miały być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych. Nowelizacja umożliwia kształtowanie sumy hipoteki na nieruchomości rolnej przez strony umowy, bez ingerencji państwa.

Co więcej, nowelizacja wyłącza spod stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi. Ograniczenia w nabywaniu zakupu nieruchomości rolnych nie będą również dotyczyć zakupów dokonywanych przez parki narodowe na cele związane z ochroną przyrody.

Zmienione przepisy obowiązują od 16 sierpnia 2016 r.