Minimalna stawka za godzinę pracy

5 sierpnia Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę.

Zgodnie z jej zapisami za godzinę pracy nie będzie można zapłacić mniej niż 12 zł brutto.

Co więcej, przepisy nowelizacji przewidują, że powyższa kwota ma podlegać waloryzacji w stosunku do aktualnie obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto. Zatem od 1 stycznia 2017 r. stawka godzinowa wzrośnie do 13 zł brutto, bowiem wówczas zaczną obowiązywać przepisy podnoszące minimalną płacę do kwoty 2000 zł brutto.

Stawka godzinowa ma obejmować również samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm.

Ustawa nowelizująca zakłada zakaz zrzeczenia się prawa do minimalnego wynagrodzenia czy przeniesienia go na inną osobę, a jego wypłaty muszą być dokonywane w formie pieniężnej.

Spod przepisów ustawy wyłączone zostały rodzinne domy pomocy, umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest opieka nad uczestnikami wycieczek oraz zleceniobiorcy samodzielnie ustalających miejsce i czas realizacji zadań, jeśli ich wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.